'Copyart'  Een levensbeschouwing

In het Copyart concept legt Jan Manescoo de nadruk op de rol van het denken, de spiritualiteit, de communicatie en de perceptie van de mens in de hedendaagse samenleving Daarom leidt zijn kunst niet alleen maar heel wat vragen over zijn creativiteit en vaardigheden, maar verkent ze eveneens zijn beschouwingen en beleving van het mens-zijn in de wereld. Op een speelse manier experimenteert hij met dat gedachtegoed doorheen zijn poëtische ontboezemingen, die hij tot een vreemd geheel in zijn schilderijen en digitale tekeningen, maskers en beelden in papier-maché verwerkt.  


'Copyart' of een versmelting van Kunst en spiritualiteit.

Het concept onderzoekt de rol van het denken, de spiritualiteit, de communicatie en de perceptie van de mens in de hedendaagse kunst en samenleving.

  • Het is geïnspireerd door filosofische ideeën en vragen: over de mens, zijn wijsheid, kracht en schoonheid, over de betekenis van de werkelijkheid, over het gezin, man-vrouw-kind, als basis van de samenleving. 
  • Het is een artistieke verbeelding van het bestaan in een eigen symboliek en beeldtaal, die bestaat uit poëtische ontboezemingen, schilderijen, digitale tekeningen en beelden in papier-maché.

 

Een mens creëert een concept

waarbij hij zich bewust wordt

van zichzelf in zijn relatie tot de werkelijkheid.

In dat concept legt hij een lange weg af,

een zoektocht naar wie hij is en wat hij hier doet.

In het verleden hebben talrijke filosofen dezelfde existentiële vragen gesteld.

Hij laat zich door hun ideeën inspireren

en tracht dat artistiek te verbeelden.

Niettemin ... is die mens bij het creëren van zijn concept

bestendig in tegenspraak met zichzelf.

In zijn beschouwing

over de werkelijkheid en het mens zijn. 

In zijn tegenstrijdig en chaotisch zoeken

naar orde, evenwicht en harmonie.

In de verduidelijking van zijn beeldtaal

met tekens en symbolen

die voor interpretatie vatbaar zijn. 

In zijn beoordeling van de waarden en normen

van de waarheid en schoonheid, wat goed en slecht is,

en in zijn beleving van de werkelijkheid

het controverse voortdurend verdeelt.


Kunst en technologie

Er zijn verschillende manieren waarop technologie kunst kan beïnvloeden. Enerzijds kan het kunstenaars helpen om nieuwe technieken te ontdekken en hun creativiteit te stimuleren. Anderzijds kan het ook leiden tot een verlies van authenticiteit en originaliteit in de kunstwereld. Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp. Het dwingt ons om kritisch te denken en maakt ons voortdurend bewust van het eigen handelen.  Hoe worden nieuwe technologische ontwikkelingen toegepast in kunst? En hoe wordt kunst gebruikt om op deze ontwikkelingen te reflecteren?

Door de kracht van deze technologie ontstaat een hele nieuwe wereld van creativiteit en kunnen digitale kunstenaars hun creaties met behulp van computeralgoritmen tot leven brengen. Maar betekent dit dat mensen in de toekomst steeds vaker zullen worden overtroffen door ‘AI-artiesten’ die spectaculaire en unieke kunstwerken, boeiende muziek, inspirerende poëzie en zelfs realistische filmscripts creëren? Hoe zal kunst en de rol van de menselijke creativiteit er in onze toekomstige samenlevingen uitzien? Zal kunstmatige intelligentie dit allemaal overnemen of zal AI slechts een hulpmiddel zijn om ons op creatief gebied meer mogelijkheden te bieden? Of we het nu leuk vinden of niet, de combinatie van technologie en kunst lijkt op allerlei vlakken enorm goed te werken en daar worden veilingen, kunstgalerijen en muziekproductiestudio’s zich ook steeds meer van bewust.- Tekst uit: blog richardvanooijdonk.com.


De mens stelt vragen over wat de werkelijkheid is. 

Copyart is de artistieke verbeelding van de werkelijkheid die Jan Manescoo als vanzelfsprekend vindt als de fundering van zijn denken en kennis, zijn waarnemingen, ervaringen en creativiteit. Hij beleeft zijn eenheid met de natuur als een mysterie dat moeilijk te begrijpen is en benadert het in een fictief verhaal.

De werkelijkheid is een moeilijk te omschrijven abstract begrip dat de omliggende wereld aanduidt en is nauw verbonden met de menselijke beleving. In de filosofie wordt het bestaan van de werkelijkheid wel eens ontkend. Het begrip is immers een gedachteconstructie, een idee om de wereld aan te duiden. Vandaar dat Jan Manescoo een onderscheid maakt tussen de werkelijkheid die verwijst naar de feiten die echt bestaan en de fictie van zijn beeldgedichten. Zo creëert hij een werkelijkheid achter de feitelijke werkelijkheid, een belevingswereld van kunst en filosofische bedenkingen.

Hij verwijst naar iets, een idee, een object. Zijn mening over het mens -zijn, de voorafgaande lezing van zijn optredend 'ik', een aanschouwing van wat er in zijn bewustzijn wordt aangeven, zwijgt of spreekt. Het is de kennisname van een beeldtaal die alle mogelijkheden van zijn gedachten onderzoekt, betast en beoordeelt. Ze ontstaan in zijn zoektocht naar de "innerlijke leegte" of het ontbreken van iets dat afwezig is en het waarom ervan niet kan verklaren. Zo tracht hij ook zijn plaats in de wereld beter te bepalen, maar helaas moet vaststellen dat hij slecht een observator blijft binnen de grenzen van de natuur.


Zijn en niet zijn:  is het onderwerp van een filosofische reflectie in zijn werk. Zoals heel wat f filosofen vraagt hij zich af wat de aard en oorsprong van de materie is, hoe ze zich verhoudt tot de geest, het bewustzijn en de werkelijkheid. Bovendien is de geest een complex en veelzijdig begrip met verschillende betekenissen, afhankelijk van de context en het perspectief. De geest verwijst naar de essentie, het wezenlijke of de diepere kern van iets of iemand. De geest wordt gezien als het onstoffelijke deel van een mens: zijn bezieling, ratio, gevoel of wil. In het Copyart concept verbeeldt hij de scheppende en inspirerende kracht van het denken dat ingebed ligt in zijn lichamelijkheid.

Iets en niets Jan Manescoo zoekt naar de betekenis van de begrippen ‘iets en niets in de voorstelling van de werkelijkheid. Het zijn abstracte begrippen die moeilijk te definiëren zijn. Iets verwijst naar wat bestaat of kan bestaan. Het begrip ‘niets’ verwijst naar het ontbreken van iets. Er zijn verschillende filosofische stromingen die zich bezighouden met deze begrippen. Zo is het leven voor de ene stroming zinloos en absurd, omdat er geen hogere macht is die betekenis geeft aan ons bestaan. In deze filosofische benadering staat het begrip ‘niets’  symbool voor de leegte en zinloosheid van het bestaan. Een andere stroming onderzocht dan wat de aard van de werkelijkheid is en wat er echt bestaat . Het begrip ‘niets’ heeft hier de rol ons te helpen om te begrijpen wat er wel en niet bestaat. Paul Valéry stelt dat kunstwerken ontstaan door 'uit het niets iets te maken en dus niet het vervaardigen van iets'.

Het bewust worden van tijd en ruimte: 

Zich bewust worden van tijd en ruimte is een onderwerp dat in verschillende contexten kan worden besproken. In het Copyart concept betekent dat alleen de een mens als levend wezen zich bewust is van zichzelf in de tijd en ruimte en op die manier zijn plaats en bestaan in het universum bepaalt.

Wat zijn de criteria van het begrip vrijheid in de kunst: Jan Manescoo vraagt zich af of hij als kunstenaars wel vrij zijn bij het maken.Kan hij in alle vrijheid zich wel overstijgen gezien zijn lichamelijke en geestelijke beperkingen. Wordt die vrijheid niet beknot door sociale en culturele criteria, of waarde en normen die de gemeenschap en kunstmarkt hem opdringen? Is het begrip 'vrijheid' in kunst slechts een illusie? In Het Copyart concept beschouwt hij het begrip vrijheid als een persoonlijk oordeel en de keuze om aan zijn inspiratie en expressievorm te geven in een streven naar wat hij beschouwt als waarheid en schoonheid.

Tradities en moraliteit:

De moraliteit in een gemeenschap is een belangrijk onderdeel van zijn culturele tradities. In verschillende culturen en religies worden er normen en waarden vastgesteld die bepalen wat goed en fout is. Deze normen en waarden worden vaak doorgegeven van generatie tot generatie en vormen zo een onderdeel van hun levenswijze. In sommige culturen wordt moraliteit bijvoorbeeld bepaald door religieuze voorschriften. In het christendom bepalen de tien geboden bv. wat goed en shecht is. In andere culturen wordt moraliteit bepaald door sociale omgangsvormen. Zo kan onbeleefdheid worden beschouwd als iemand openlijk vertelt wat je van hem of haar denkt. Daarom is het belang van moraliteit in culturele tradities niet te onderschatten. Ze vormt de identiteit van een cultuur en draagt bij tot de samenhorigheid binnen een samenleving.

Man en vrouw en kind vormen de basis van het gezin en de samenleving:

Het gezin man, vrouw en kinderen is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het gezin vormt de basis van de samenleving en draagt bij aan de sociale cohesie. Het gezin is de plaats waar kinderen worden opgevoed en waar normen en waarden worden overgedragen. In sommige culturen wordt het gezin gezien als een heilige instelling die moet worden beschermd. In andere culturen wordt het gezin gezien als een belangrijk onderdeel van de samenleving, maar is er meer ruimte voor individuele vrijheid. Het gezin man, vrouw en kinderen heeft door de jaren heen verschillende veranderingen ondergaan. Zo is het bijvoorbeeld tegenwoordig ook mogelijk om als alleenstaande ouder een gezin te vormen. Ook zijn er steeds meer mensen die ervoor kiezen om geen kinderen te krijgen. Het belang van het gezin man, vrouw en kinderen voor de samenleving kan niet worden onderschat. Het draagt bij aan de sociale cohesie en zorgt voor een stabiele basis waarop de samenleving kan voortbouwen.


In de proloog van het boek 'Copyart, een concept van zoeken en tasten' schrijft Hubert Dethier het volgende: "Waarin bestond tot nu toe het denken, vraagt Jan Manescoo zich af. Wat is denken? Wanneer denkt iemand? Iemand denkt aan het afwezige. In het denken wordt het afwezige in de tegenwoordigheid gebracht. Dat is slecht mogelijk door de verbeelding... En nu zijn er de verkenningen van Jan Manescoo".

 

 

Hubert Dethier (1933 - 2019) Filosoof en Germaans Filoloog aan de Vrije Universiteit Brussel tot 1989, de Universiteit van Amsterdam en de faculteit van vergelijkende wetenschappen Antwerpen. Hj was student en assistent van Leopold Flam  aan de ULB. Tussen 1994 en 2010 verschenen de vijf delen van zijn levenswerk "De beet van de adder" dat onder meer de ketterij in de middeleeuwen behandelt. "Denken in de spiegel" schreef hij samen met Julen Libbrecht...